artykuły

Jak utworzyć zbiór i sprawdzić czy dany element znajduje się w zbiorze?

10:13
śro, 3 styczeń 2007
Tworzymy nowy projekt i przechodzimy do widoku kodu modułu. Odnajdujemy sekcje type (zaraz po sekcji uses). type TForm1 = class(TForm) Button1: TButt... Dodajemy do niej deklarację naszego zbioru w następujący sposób: type SetLitery = set of 'A'..'M'; TForm1 = class(TForm) Button1: TButt... Następnie na formularzu umieszczamy przycisk i klikamy nań dwukrotnie. Pojawia się edytor kodu z nowowygenerowaną procedurą obsługi zdarzenia, w którym wpisujemy: If ('B' in Litery) Then ShowMessage('Litera B należy do zbioru!'); To wszystko! Całość powinna prezentować się następująco: unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type SetLitery = set of 'A'..'M'; TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Litery: SetLitery; begin If ('B' in Litery) Then ShowMessage('Litera B należy do zbioru!'); end; end. Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter