artykuły

Jak wyszukać wszystkie katalogi na dysku?

10:13
śro, 3 styczeń 2007
Utwórz nowy projekt i posadź na formie dwa komponenty TListBox oraz TButton. Kliknij dwukrotnie na komponent Button1 - pojawi się edytor kodu z nowowygenerowaną procedurą obsługi zdarzenia. Uzupełnij ją następująco: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var rec : TSearchRec; found : integer; DirList : TStringList; posDir : integer; // pozycja na liście katalogów FileList : TStringList; begin DirList := TStringList.Create; FileList := TStringList.Create; DirList.Add('C:'); // Od jakiego katalogu ma zacząć posDir := 0; { Funkcja zwraca 0 kiedy nie wystąpi w niej błąd (gdy wystapi błąd np. nie ma już żadnego pliku do znalezienia (wszystkie zostały już znalezione) to funkcja zwraca wartość różna od zera)} Repeat found := FindFirst(DirList[posDir]+'*.*',faDirectory,rec); While found = 0 Do begin found := FindNext(rec); if found = 0 Then DirList.Add(DirList[posDir]+rec.Name+''); ListBox1.Items := DirList; Application.ProcessMessages; end; FindClose(rec); Inc(posDir); until posDir >= DirList.Count; DirList.Free; FileList.Free; end; Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter