artykuły

Czy przypisanie do zmiennej typu Byte wartości większej niż 255 skutkuje przepełnieniem?

10:13
Wed, 3 January 2007
Okazuje się, że akurat w przypadku zmiennej typu Byte w Delphi, przypisanie wartości większej niż można przechować w typie Byte nie skutkuje przepełnieniem (nadpisaniem sąsiednich komórek pamięci, które nie były przeznaczone na naszą zmienną).
Łatwo można to dowieść, deklarując tablicę, przepełniając np. element środkowy i wyświetlając jakie mają wartości elementy sąsiednie. Jeśli elementy sąsiednie mają wartość 0 (Delphi automatycznie inicjuje tablice) to znaczy, że nasza przepełniana komórka tablicy nie uległa przepełnieniu: var bajty : array[0..3] of byte; i : integer; begin for i:=0 To 513 Do bajty[2] := i; ShowMessage(IntToStr(bajty[1])); ShowMessage(IntToStr(bajty[3])); Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter